بسمه تعالی

پرونده ویژه« آل سقوط »موضوع این هفته ی برد انجمن اسلامی مدرسه یمان خواهد بود

در این پرونده جنایات دولت سعودی و حامیان او به نمایش گذاشته می شود

منتظر باشید خیلی طول نمی کشه